ROT-avdrag

OBS: Nordic Windows har slagits ihop med Arctic Windows. I kolumnen till höger finner du länken till deras hemsida. Informationen nedan är från Nordic Windows gamla hemsida och kan vara innaktuell.

Läs mer här om Nordic Windows monteringserbjudande. Är du intresserad av att jobba med montering åt Nordic Windows: klicka här.

Om du är intresserad av att veta mer om att finansiera ditt fönsterbyte, läs här om Nordic Windows fönsterlån.

Energideklaration

För information om energideklaration klicka här

ROT-avdrag

Fakta om ROT-avdraget

Informationen nedan är hämtad från skatteverkets- och regeringskansliets hemsidor. Följande länkar har använts:
•  www.regeringen.se
•  www.skatteverket.se

ROT-avdraget innebär ett 50-procentigt skatteavdrag på utförda ROT-arbeten upp till maxbeloppet 100 000 kr per person och beskattningsår (se vidare frågor och svar under rubriken ” Frågor och svar om ROT-avdraget”).

Skattereduktionen skall riktas till den som har det egentliga underhållsansvaret för sin bostad. I linje med detta skall det gälla reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt. Hyresrätter omfattas alltså inte av reformen.

Fakturamodellen

Fakturamodellen infördes den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Husarbeten innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten. Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50 000 kr per person och år (gifta/sambo kan alltså göra jobb upp till 200 000 (100 000+100 000) och få 100 000 i skattereduktion (50 000+50 000).

Observera att det gäller skattereduktion – det vill säga, skatten reduceras med 50 000 kr per person och år förutsatt att personen för aktuellt år deklarerar en inkomst som ger en skatt på 50 000 kr eller mer.

Du som köper husarbeten

Om du köper husarbeten ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms (detta gäller upp till den totalt inköpta arbetskostnaden på 100 000 kr per år och person). Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar halva arbetskostnaden. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut.
Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Om du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.

Vad gäller om jag t.ex. köper in tjänster från ett företag för totalt 110 000 kr?

Du betalar 60 000 kr, det vill säga du betalar 50 000 av de första 100 000 samt hela överskjutande beloppet på 10 000. Fakturan du kommer att få från företaget kommer att ange hela beloppet på 110 000 kr samt ett specificerat ROT-avdrag på 50 000 kr. Observera att det kommer att framgå av fakturan att du är betalningskyldig för hela beloppet på 110 000 kr om staten inte betalar ut mellanskillnaden mellan vad du betalat och totalbeloppet på 110 000 kr till företaget beroende på att du av någon anledning inte har rätt till på fakturan reducerat ROT-avdrag (se vidare sist i avsnittet Ansök om återbetalning).

Vad gäller om jag t.ex. först köper in tjänster från ett företag för totalt 100 000 kr och betalar 50 000 kr för detta och därefter köper ännu ett jobb från ett annat företag på ytterligare 100 000 och lyckas få det företaget att tro att jag har rätt till ROT-avdrag på 50 000 kr?

Företaget har rätt att driva in hela beloppet på 100 000 kr och du kan åtalas för att ha lämnat vilseledande uppgifter.

Du som säljer husarbeten

Du som säljer husarbeten fakturerar kunden som vanligt men gör ett avdrag för vad kunden ska betala med halva arbetskostnaden inklusive moms. När kunden har betalat fakturan kan du ansöka om utbetalning av resterande del av beloppet hos Skatteverket. Du kan alltså inte ansöka om återbetalning förrän arbetet är utfört och betalat. I normalfallet ska det ta 10 arbetsdagar från det ansökan kommer in till dess du som utfört arbetet får pengarna. Det kan ta längre tid om Skatteverket måste utreda ärendet innan beloppet betalas ut.

Ansök om återbetalning

En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

  • namn, adress och organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för den som utfört arbetet.
  • köparens personnummer eller samordningsnummer om ett sådant nummer finns.
  • debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp samt den dag som betalningen kommit säljaren tillhanda.
  • det belopp som säljaren begär från Skatteverket.

Gäller begäran om utbetalning ett ROT-arbete ska ansökan även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ska det finnas med uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande i ansökan. 

Anlitar du en underleverantörer för att utföra arbetet så är det ändå du som ska fakturera kunden och som har ansvar för att specificera arbetskostnaden på fakturan. 

Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. I stället får du vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen.

Kontaktinformation Skatteverket ring 0771-567 567

Frågor och svar om ROT-avdraget

Informationen nedan är hämtad från regeringskansliets hemsida ( www.regeringen.se ). I texten som följer besvaras följande frågor, se även www.regeringen.se/sb/d/11257:

• Vad är ett ROT-skatteavdrag?
• Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?
• Vilka slags arbeten ingår?
• Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?
• När kan jag kontakta mina hantverkare och börja renovera mitt hus?
• Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?
• Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december 2008?
• Gäller miniminivån om 1000 kronor även för ROT-arbeten?
• Om jag ska renovera ett badrum för 30 000 kronor, hur mycket får jag då dra av?
• Gäller ROT-skatteavdraget endast för adressen jag är skriven på?
• Räknas ett fritidshus som ett småhus?
• Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?
• Om jag har en fritidsby i min näringsverksamhet, kan jag då göra avdrag för ROT-arbeten där?
• Ingår energisparande åtgärder?
• Kommer jag att kunna använda mindre pengar till hushållsnära tjänster nu?
• När får jag skattelättnaden?
• När får jag som hantverkare ersättning från Skatteverket?
• Varför införs ett ROT-skatteavdrag?
• Vad kostar det att införa ROT-skatteavdrag?
• Varför gäller ROT-skatteavdraget inte för hyresrättsinnehavare?
• Hur ska införandet av ROT-skatteavdrag fungera i praktiken?

Vad är ett ROT-skatteavdrag?

Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

Vilka slags arbeten ingår?

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?

Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.

När kan jag kontakta mina hantverkare och börja renovera mitt hus?

Du kan kontakta dem direkt för arbeten inom ramen för ROT.

Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?

Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand.

Om jag ska renovera ett badrum för 30 000 kronor, hur mycket får jag då dra av?

Förslaget innebär att man får en skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbetet, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

I det här fallet ligger arbetskostnaden för renoveringen under taket så du får en skattereduktion med 50 procent på hela beloppet, det vill säga med 15 000 kronor.

Gäller ROT-skatteavdraget endast för adressen jag är skriven på?

Nej, det finns ingen sådan begränsning. ROT-skatteavdraget gäller däremot endast arbeten på ett småhus som du äger eller en bostadsrätt som du innehar.

Du kan låta bygga om eller till såväl det egna hemmet som fritidshuset. Maxbeloppet på 50 000 kronor i skattereduktion per år gäller dock samtliga hus.

Räknas ett fritidshus som ett småhus?

Samma definitioner gäller som vid fastighetstaxeringen. Om ett fritidshus betecknas som småhus vid fastighetstaxeringen så gäller detta även vid tillämpningen av ROT-skatteavdraget.

Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?

Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

Om jag har en fritidsby i min näringsverksamhet, kan jag då göra avdrag för ROT-arbeten där?

Du själv, det vill säga inte ett aktiebolag, måste vara ägare till huset för att kunna få skattereduktion.

Ingår energisparande åtgärder?

Ja, många energisparande åtgärder bör kunna ses som reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad. Men man kan inte få skattereduktion för arbete som man får bidrag eller annat stöd för från staten, en kommun eller ett landsting.

Kommer jag att kunna använda mindre pengar till hushållsnära tjänster nu?

Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år för RUT- och ROT-arbeten.

När får jag skattelättnaden?

Precis som för hushållstjänster ges skattelättnaden direkt vid köpet. Se vidare under rubriken Fakturamodellen ovan.

När får jag som hantverkare ersättning från Skatteverket?

Den nya så kallade fakturamodellen där utföraren av tjänsten får halva arbetskostnaden utbetalad av Skatteverket trädde i kraft den 1 juli 2009.

Varför införs ett ROT-skatteavdrag?

Regeringen arbetade under hösten 2008 intensivt med åtgärder för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen och förbättra förutsättningarna för en gradvis återhämtning. Detta samtidigt som det ekonomiska utrymmet prövades. Regeringens skäl till att satsa på just ROT-skatteavdrag var att byggsektorn snabbt försvagades. Förslaget ingick i regeringens satsningar för att stärka arbetsmarknadspolitiken och förbättra efterfrågan inom byggsektorn. Det skapade jobb och underlättade omställningen på arbetsmarknaden.

Införandet av ROT-skatteavdrag syftade liksom RUT-skatteavdrag också till att minska svartarbetet. En skattereduktion för byggnadstjänster kommer medför att arbeten som annars skulle ha utförts i egen regi eller med "svart" arbetskraft i stället utföras av en anställd och beskattas. Därmed ökar arbetsutbudet och den varaktiga sysselsättningen.

Vad kostar det att införa ROT-skatteavdrag?

Kostnaden för att införa ROT-skatteavdrag beräknas till cirka 3,5 miljarder kronor per år.

Varför gäller ROT-skatteavdraget inte för hyresrättsinnehavare?

Precis som för RUT är skattelättnaden för ROT något som införs för att underlätta för hushållen, och inte för fastighetsägare. En effekt av detta är att hyresrättsinnehavare inte kan göra ROT-skatteavdrag men det beror på att de inte direkt betalar för underhåll eller reparationer i sin lägenhet.

Frågan om man på annat sätt kan stödja hyresrätter får övervägas vidare.

Hur ska införandet av ROT-skatteavdrag fungera i praktiken?

ROT-tjänster fördes in i nuvarande system med avdrag för hushållstjänster (RUT-arbete). Enskilda kan då få skattereduktion för såväl RUT- som ROT-arbete, exklusive omkostnader för materiel.

Reglerna gäller arbeten som utförs från och med måndagen den 8 december 2008. Sedan den 1 juli 2009 gäller skattelättnaden även för en privatperson som köper en tjänst av en annan privatperson som inte har F-skattsedel och inte är företagare. Då motsvarar skattelättnaden arbetsgivaravgifterna.

Skattereduktionen kopplas till individen och graden av subvention är densamma som i nuvarande system med hushållstjänster, det vill säga 50 procent av underlaget och max 50 000 kronor per år i skattereduktion.